delen

Privacy

ThiemeMeulenhoff ontwikkelt zich van educatieve uitgeverij tot een moderne learning design company. Met onze groeiende expertise, ervaring en leeroplossingen zijn wij een partner voor scholen bij het vernieuwen en verbeteren van hun onderwijs. Zo kunnen we samen beter recht doen aan de verschillen tussen lerenden en scholen en ervoor zorgen dat leren steeds persoonlijker, effectiever en efficiënter wordt. ThiemeMeulenhoff levert daarvoor boeken, maar steeds vaker ook digitaal lesmateriaal dat in samenwerking met scholen tot stand komt.

ThiemeMeulenhoff houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de gegevensverwerking aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag.
Evenals andere educatieve uitgeverijen die digitale leermiddelen aanbieden, is ThiemeMeulenhoff zich er zeer van bewust dat minderjarige leerlingen en jongeren een kwetsbare groep vormen, ook op het punt van bescherming van hun persoonsgegevens. Wij maken daarover afspraken binnen onze brancheorganisatie Groep Educatieve Uitgeverijen. Lees meer informatie over privacy met betrekking tot leermiddelen. 
 
Verantwoordelijke en bewerker

ThiemeMeulenhoff treedt op als bewerker van onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs, conform het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en toetsen. Voor overige producten en verwerkingen is ThiemeMeulenhoff verantwoordelijke in de zin van de Wbp. ThiemeMeulenhoff is gevestigd aan het Smallepad 30, 3811 MG Amersfoort.

Privacyverklaringen

Lees de privacyverklaring basisonderwijs van ThiemeMeulenhoff
Lees de privacyverklaring voortgezet onderwijs van ThiemeMeulenhoff

Privacybijsluiter

ThiemeMeulenhoff treedt op als bewerker van onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs. In de privacybijsluiter van ThiemeMeulenhoff richten we ons tot de onderwijsinstelling met meer specifieke informatie over onze digitale leermiddelen en de bijbehorende gegevensverwerkingen. Zo wordt duidelijk welke opdracht de onderwijsinstelling ThiemeMeulenhoff geeft voor gegevensverwerking. De privacybijsluiter helpt tevens bij het informeren van ouders en leerlingen over de verwerking van persoonsgegevens. Lees de privacybijsluiter.

ThiemeMeulenhoff communiceert haar maatregelen rondom de technische en organisatorische maatrelen jaarlijks via de privacybijsluiter. De intentie is om dit samen met de aanschaf van het producten te laten verstrekken (door distributeur). Hierdoor is er geen aparte administratie benodigd t.a.v. bewerkersovereenkomst en privacybijsluiter en zal de administratieve belasting voor de school en de uitgeverij idealiter minimaal zijn.

Wet Meldplicht datalekken: ThiemeMeulenhoff heeft een Incident en Response Procedure ingericht waarbij er bij calamiteiten, waarbij er vastgesteld wordt dat er persoonsgegevens gelekt zijn, er binnen 72 uur contact zal worden gelegd met de verantwoordelijke instellingen. De verantwoordelijke instellingen zijn op dat moment verplicht om tevens binnen deze 72 uur na vaststelling van het incident een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Gegevens docenten en leerkrachten 

ThiemeMeulenhoff stelt persoonsgegevens beschikbaar aan ASSU en andere aanbieders van leermiddelen en onderwijsmethoden om u te informeren over hun educatieve oplossingen. Alleen wanneer u (als docent of leerkracht) daarvoor uw toestemming heeft gegeven, stelt ThiemeMeulenhoff ook uw e-mailadres ter beschikking. Indien u dat niet wenst, dan kunt u dat kenbaar maken aan ThiemeMeulenhoff via www.thiememeulenhoff.nl/contact. Als u meer wilt weten over ASSU, klik dan hier (www.assu.nl)

Regeling inzage- en correctierecht ThiemeMeulenhoff

Deze regeling inzage- en correctierecht ThiemeMeulenhoff geldt wanneer betrokkenen (leerlingen, docenten, ouders en andere wettelijke vertegenwoordigers) verzoeken om inzage in de persoonsgegevens die verwerkt worden door ThiemeMeulenhoff in haar rol als verantwoordelijke conform de bepalingen in de Wet bescherming Persoonsgegevens.

Op grond van de wettelijke rolverdeling en het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen’ moeten onderwijsinstellingen ouders, en/of wettelijke vertegenwoordigers van leerlingen informeren over het gebruik van digitale leermiddelen. Betrokkenen kunnen via de onderwijsinstelling gebruikmaken van hun wettelijke rechten. Voor de uitoefening van deze rechten dienen betrokkenen zich te wenden tot de onderwijsinstelling.

Bewerkersovereenkomst

In de Bewerkersovereenkomst van ThiemeMeulenhoff wordt tussen onderwijsinstellingen en ons vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen voor het primair onderwijs. ThiemeMeulenhoff hanteert daarbij de ‘Model Bewerkersovereenkomst’, die onderdeel uitmaakt van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen’. De Bewerkersovereenkomst vormt onderdeel van onze licentievoorwaarden die op het gebruik van digitale leermiddelen van toepassing zijn. Om de administratie belasting voor onderwijsinstellingen en de uitgeverij te beperken, zal de bewerkersovereenkomst worden aangeboden bij de leveringsvoorwaarden/licentievoorwaarden welke via de distributeurs worden aangeboden. U kunt deze bewerkersovereenkomst eveneens downloaden voor uw administratie.

Lees de bewerkersovereenkomst van ThiemeMeulenhoff.

Social Media 

ThiemeMeulenhoff gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met klanten en lerenden over haar bedrijf, leermiddelen en andere producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen te beantwoorden.

ThiemeMeulenhoff volgt actief hiervoor het internet en sociale media kanalen zoals Facebook, Twitter en blogs. ThiemeMeulenhoff spant zich in om feeds zoals onder andere op Facebook, Twitter en blogs te volgen, daaraan deel te nemen en/of pro-actief in te gaan op, individuele, relevante vragen en opmerkingen en deze te beantwoorden, indien dit wettelijk is toegestaan. 

ThiemeMeulenhoff behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel inhoudelijk wel of niet reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, ThiemeMeulenhoff (persoons)gegevens vast zal leggen. Deze zullen dan in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en het privacystatement worden verwerkt. 

ThiemeMeulenhoff is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegeven door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. 

Indien u hierover vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact op via www.thiememeulenhoff.nl/contact

Verstrekken van gegevens aan derden

De website van ThiemeMeulenhoff maakt gebruik van verschillende functionaliteiten die gemaakt zijn door anderen. Bijvoorbeeld Usabilla voor het geven van feedback of de deelbuttons van AddThis om het delen van informatie via social media mogelijk te maken.
De makers van deze functionaliteiten beschikken door het gebruik van de functionaliteiten door websitebezoekers over gegevens die zij kunnen delen met anderen. Dit betreft altijd niet-persoonlijke, algemene informatie die niet te herleiden is tot de personen die gebruik maakten van de functionaliteiten. Als je dus gebruik maakt van een button op onze blogpagina om een blogpost te delen via je Twitter- of LinkedInaccount, dan beschikt de maker van deze button daarna niet over je persoonlijke (contact)gegevens. De vergaarde algemene informatie wordt door de makers van de functionaliteiten bijvoorbeeld gebruikt voor onderzoek, om hun producten te verbeteren of voor promotionele doeleinden richting mogelijke nieuwe afnemers.

Gebruik van cookies

ThiemeMeulenhoff maakt op haar websites gebruik van cookies. Cookies zijn kleine (tekst)bestandjes. Bij het bezoeken van websites van ThiemeMeulenhoff worden kleine (tekst)bestandjes opgeslagen op, of wordt toegang verkregen tot reeds eerder door ThiemeMeulenhoff geplaatste (tekst)bestandjes op uw randapparatuur (computer, tablet etc). Veel van de cookies worden gebruikt met als uitsluitend doel om de communicatie die benodigd is om de website weer te geven uit te voeren of om een door de bezoeker van de website gevraagde dienst te leveren.

Daarnaast gebruikt ThiemeMeulenhoff andere cookies. Deze cookies maken de websites voor u gebruiksvriendelijker (bijvoorbeeld sneller) of geven aan ThiemeMeulenhoff informatie zodat de websites van de ThiemeMeulenhoff verder kunnen worden verbeterd. Daarnaast worden cookies geplaatst van bijvoorbeeld facebook, twitter, linkedin en google om social media te integreren in onze websites. Tot slot kan er gebruik worden gemaakt van cookies om aanbiedingen te doen.

U kunt ook uw browser zo instellen dat cookies niet worden toegelaten, maar het kan dan zijn dat (delen van) de website niet of niet goed zal functioneren. Informatie hierover, voor de meest gebruikte browsers, treft u hieronder aan: 
 
Cookies en Internet Explorer: 

  http://support.microsoft.com/gp/cookies/nl 

Cookie en Firefox: 

  http://support.mozilla.com/nl/kb/Cookies 


Cookies en Google Analytics:

  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/   


Cookie en Google Chrome:

  http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647  


Cookie en Safari (in het Engels):

  http://support.apple.com/kb/PH5042 

Cookie en Opera:

  http://help.opera.com/Windows/9.50/nl/cookies.html

ThiemeMeulenhoff maakt op haar website gebruik van analytics. Hiervoor worden de volgende cookies geplaatst:

Google Analytics :

__utma

__utmb

__utmc

__utmz  

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt ThiemeMeulenhoff inzage in haar websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan ThiemeMeulenhoff de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. ThiemeMeulenhoff kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Links en verwijzingen naar andere websites

Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan ThiemeMeulenhoff geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop deze organisaties met persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Verklaring Resultatenuitwisseling

De verklaring omtrent resultatenuitwisseling kunt u hier lezen

Reactie op RTL Nieuws 

“Privégegevens leerlingen basisschool massaal doorgespeeld naar uitgevers”

De Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU), waar ook ThiemeMeulenhoff bij aangesloten is, vindt het van groot belang dat de privacy van leerlingen en leerkrachten te allen tijde goed gewaarborgd is. Privacy in relatie tot leermiddelen is dan ook één van onze belangrijkste aandachtsgebieden. Het werken met digitale leermiddelen is alleen mogelijk wanneer de privacy van zowel leerling als leerkracht gegarandeerd is. 
Lees de gezamenlijke reactie van de educatieve uitgeverijen op de berichtgeving over privégegevens leerlingen basisschool.

Educatieve uitgeverijen, waaronder ThiemeMeulenhoff, die digitale leermiddelen aanbieden zijn zich er zeer van bewust dat minderjarige leerlingen en jongeren een kwetsbare groep vormen, ook op het punt van bescherming van hun persoonsgegevens. Wij maken daarover afspraken binnen onze brancheorganisatie Groep Educatieve Uitgeverijen. Lees meer informatie over privacy met betrekking tot leermiddelen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van ThiemeMeulenhoff, dan kunt u deze richten aan: privacy@thiememeulenhoff.nl