Home

Copyright

Copyright

Alle informatie op de site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten, downloadbare bestanden, etc.), is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. De informatie mag alleen worden gebruikt binnen de onderwijsinstelling waaraan de gebruiker onderwijs verzorgt of ontvangt, maar mag daarbinnen niet commercieel worden geëxploiteerd. De informatie mag uitsluitend ten behoeve van eigen gebruik worden opgeslagen op de PC van de gebruiker of op het netwerk van de eigen onderwijsinstelling. Daarbuiten mag niets van de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ThiemeMeulenhoff. Voor wat betreft (onderdelen van) methodesites die alleen toegankelijk zijn voor gebruikers van de desbetreffende methoden van ThiemeMeulenhoff wordt verwezen naar de desbetreffende (licentie)overeenkomst. ThiemeMeulenhoff heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van alle op deze website gebruikte secundaire informatiematerialen, zoals teksten, afbeeldingen en geluidsfragmenten. Eenieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal op deze site zonder dat met hem of haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met de uitgeverij zodat het materiaal terstond kan worden verwijderd of een passende regeling kan worden getroffen.