Home

Disclaimer

Disclaimer

Deze website is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie op de site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten, downloadbare bestanden, etc.), is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. De informatie mag alleen worden gebruikt binnen de onderwijsinstelling waaraan de gebruiker onderwijs verzorgt of ontvangt, maar mag daarbinnen niet commercieel worden geëxploiteerd. De informatie mag uitsluitend ten behoeve van eigen gebruik worden opgeslagen op de PC van de gebruiker of op het netwerk van de eigen onderwijsinstelling. Daarbuiten mag niets van de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ThiemeMeulenhoff. Voor wat betreft (onderdelen van) methodesites die alleen toegankelijk zijn voor gebruikers van de desbetreffende methoden van ThiemeMeulenhoff wordt verwezen naar de desbetreffende (licentie)overeenkomst. ThiemeMeulenhoff heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van alle op deze website gebruikte secundaire informatiematerialen, zoals teksten, afbeeldingen en geluidsfragmenten. Eenieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal op deze site zonder dat met hem of haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met de uitgeverij zodat het materiaal terstond kan worden verwijderd of een passende regeling kan worden getroffen. Op enkele plaatsen op deze site kunnen bezoekers bijdragen leveren aan de inhoud van de site. Eenieder die informatie op de site plaatst wordt geacht verklaard te hebben:

  • dat op deze informatie geen copyright rust en dat deze niets bevat dat strijdig is met wetten of aanleiding kan geven tot een vervolging wegens belediging;

  • tegenover ThiemeMeulenhoff aansprakelijk te zijn voor alle gevolgen die vervolging of een actie tot schadevergoeding wegens belediging mocht hebben; 

  • dat hij ThiemeMeulenhoff vrijwaart tegen alle vorderingen die derden tegen de uitgever mochten instellen op grond van de inhoud alsmede de vorm en structuur van de informatie.

ThiemeMeulenhoff kan geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor door derden op bovengenoemde wijze op de site geplaatste informatie en behoudt zich het recht voor om berichten zonder verdere kennisgeving van de site te verwijderen. Wie zich om welke redenen dan ook aangetast voelt in (auteurs)rechten of zich om een andere reden stoort aan een bericht, wordt verzocht om dit aan ThiemeMeulenhoff kenbaar te maken. ThiemeMeulenhoff zal indien een klacht gegrond bevonden wordt gepaste actie ondernemen. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Aan alle op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Iedereen die de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie gebruikt of informatie op de site plaatst, wordt geacht akkoord te gaan met de bovengenoemde bepalingen. Misbruik zal aanhangig worden gemaakt bij de van toepassing zijnde rechtbank. ThiemeMeulenhoff, september 2000