Lock Digitale leeromgeving winkelwagen
Zes-fasen-model mbo

Goede aansluiting beroepspraktijk Uniforme structuur in leereenheden en leerfasen

De nieuwe methodes van ThiemeMeulenhoff werken met leereenheden. Iedere leereenheid behandelt een thema en dekt een of meer werkprocessen of leerdoelen af. Leereenheden zijn zelfstandig inzetbaar in verschillende uitlevervormen of leeromgevingen. 

Leereenheden kennen een vaste opbouw in leerfasen:

 1. Introductie
 2. Theorie
 3. Verwerking
 4. Toepassing
 5. Evaluatie
 6. Toetsing

Alle leerfasen bevatten duidelijke taal: voor niveau 2 en 3 op 2f, voor niveau 4 op 3f. Aansluitend op de beroepspraktijk met veel praktijkvoorbeelden, cases en projecten in woord en beeld en met extra verrijking en verdieping voor niveau 4. Alle leerfasen worden digitaal aangeboden. De leerfasen 1 t/m 3 worden ook in theorieboeken/werkboeken gepubliceerd.

Leerfase 1: introductie

Een leereenheid/thema start met een kern. Dat is een introductie op het thema. De student wordt op hoofdlijnen door de hoofdstukken en paragrafen meegenomen, vergelijkbaar met een basistekst in Wikipedia waarin je kunt doorklikken als je meer wilt weten over een onderwerp.

Leerfase 2: de theorie

De theorie is opgesplitst in hoofdstukken en paragrafen met een logische onderlinge samenhang en opbouw. De titels van de hoofdstukken en paragrafen geven de inhoud weer.
Ieder hoofdstuk begint met een inleiding. Daarin wordt opgenomen:

 • Een casus/praktijksituatie, toegespitst op de leerstof in het hoofdstuk met een aansprekende beschrijving van een beroepsuitoefening. Een casus geeft aan wat dit hoofdstuk te maken heeft met het beroep waarvoor de studenten worden opgeleid.
 • Antwoord op vragen als Waar gaat het hoofdstuk over? Waarom is dit voor een student belangrijk?
 • Welke leerdoelen heb je bereikt?

Leerfase 3: verwerking

Met behulp van opdrachten worden studenten in staat gesteld de theorie van het hoofdstuk te verwerken.

De opdrachten zijn opgedeeld in kennisopdrachten (onthouden en reproduceren van feitelijke informatie) en inzichtsopdrachten (kennis mobiliseren, begrijpen) die betrekking hebben op verbanden tussen feiten, logische redeneringen, oorzaken of het maken van een vertaalslag naar de eigen ervaringen en het expliciteren van eigen opvattingen. Kennis- en inzichtsopdrachten worden zoveel mogelijk gecombineerd aangeboden. Verwerkingsopdrachten worden achter de theorie van een leereenheid geplaatst, gegroepeerd per hoofdstuk. Ze bieden variatie in werkvormen en vraagtypen. Waar nodig zijn de opdrachten voorzien van tips (docentenhandleiding). Bij alle opdracht zijn antwoorden opgenomen (docentenhandleiding).

Leerfase 4: toepassing

Er zijn verschillende toepassingsopdrachten. Ze worden op de site aangeboden:

 • themaopdrachten
 • praktijksituaties
 • vaardigheden

Themaopdrachten
Per leereenheid is er ten minste één themaopdracht. Dit zijn hoofdstukoverstijgende opdrachten die uitgaan van groepswerk. Meestal leveren de themaopdrachten een beroepsproduct op.

Praktijksituaties
Bij een leereenheid horen gemiddeld drie praktijksituaties. Een praktijksituatie is hoofdstukoverstijgend en bestaat uit een casus van maximaal 500 woorden die een appèl doet aan het probleemoplossende en analytische vermogen van studenten. Samen behandelen de praktijksituaties de theorie van de leereenheid. Er is aandacht voor multiculturele aspecten binnen de praktijk.
Bij iedere praktijsituatie horen drie tot vijf hoofdstukoverstijgende opdrachten.

Vaardigheden
Dit onderdeel traint de student om iets te kunnen, om ergens kundig in te worden. Iedere leereenheid biedt in principe één vaardigheid aan en waar mogelijk en zinvol meer vaardigheden. Soms zijn er geen vaardigheden aan een thema gekoppeld omdat die er niet zijn.
Het onderdeel vaardigheden is opgebouwd volgens het OOTT-model.

Leerfase 5: evaluatie

Studenten kunnen de leerstof herhalen/evalueren met behulp van een zelftoets. Deze behandelt een leereenheid en bestaat uit ten minste tien theorievragen per hoofdstuk van het gesloten vraagmodel juist/onjuist. De vragen worden aangeboden op de site en zijn gegroepeerd per hoofdstuk.
Vaardigheids- en houdingsreflectie vindt ook plaats bij de toepassingsopdrachten, met name bij het onderdeel Vaardigheden.

Leerfase 6: toetsing

Met de toetsen wordt de voortgang van de student gemeten. Zo weet je zeker dat ze goed voorbereid hun examens tegemoet gaan.