Hulp bij inloggen     winkelwagen

Engels als verplicht vak op het mbo

wegevingimage
Engels wordt een verplicht examenonderdeel voor mbo-studenten op niveau 4. De examinering zal gaan via centrale examens die worden uitgevoerd door het College voor Examens. Minister Van Bijsterveldt schrijft uitgebreid hierover in het actieplan mbo ‘Focus op vakmanschap 2011-2015’. Ook het Steunpunt taal en rekenen schrijft over de invoering van de centrale examens Engels. In een uitgebreide handreiking vertellen zij over de eisen die het Europees Referentiekader (ERK) stelt.

Onderzoek: uitslagen pilotexamens tegenstrijdig met beeld mbo'ers

In het mbo komen Engels, Nederlands en rekenen terug als verplicht vak op het lesrooster. Circa driekwart van de mbo’ers vertrouwd erop dat ze slagen voor de centrale examens. Uit de pilotexamens dit voorjaar bleek echter dat de meeste mbo’ers nog niet op het vereiste examenniveau zitten. Circa de helft van de mbo-studenten verwacht het diploma gewoon te ontvangen, ook al halen ze de centrale examens niet. Dit blijkt uit onderzoek van ThiemeMeulenhoff onder mbo-studenten.

Krappe voldoende voor taal- en rekenlessen

De meeste mbo-studenten (80%) vinden het zeker terecht dat er beter aansluiten bij de mbo-opleiding. Er is behoefte aan meer structuur en duidelijkheid in de lessen en aan kleine groepen en gerichte opdrachten. Mbo-studenten waarderen de rekenlessen gemiddeld met een 5,9 en de lessen Nederlands en Engels met een 6,1.

Snel afgeleid tijdens digitaal leren

De voorkeur gaat uit naar een mix van boeken en digitaal lesmateriaal (44%). Slechts een kwart geeft de voorkeur aan alléén digitaal lesmateriaal. De mbo’ers geven aan te snel afgeleid te raken tijdens digitaal leren zoals dat nu aangeboden wordt, bijvoorbeeld door Facebook en spelletjes. Het voordeel van digitaal lesmateriaal is dat ze hun eigen tempo en niveau kunnen bepalen.

Grote niveauverschillen

Vanwege het vaak te lage niveau heeft de minister besloten om deze vakken niet langer te ‘verweven’ in de opleiding, zoals dat een tijd lang het geval was. Hierdoor staan mbo-scholen voor de uitdaging om hun deelnemers op het beoogde streefniveau te krijgen. De mbo-deelnemers geven zelf aan dat de niveauverschillen vaak erg groot zijn. De ene deelnemer mist daardoor uitdaging en de andere vindt de lessen juist te moeilijk. Vanaf 2014 moeten alle mbo-deelnemers het centraal examen Nederlandse taal en rekenen af gaan leggen.

Over de onderzoeken

De resultaten zijn gebaseerd op twee verschillende onderzoeken. In maart 2012 is een forumdiscussie gehouden onder 31 mbo-deelnemers naar hun beleving van de vakken taal en rekenen (i.s.m. Direct Research). In april 2012 is daarnaast een online enquête uitgezet die door 207 respondenten is ingevuld (i.s.m. MWM2).

Wil je de onderzoeken verder bekijken? Dat kan. Zowel de rapportage van de online enquête als de rapportage van de forumdiscussie zijn digitaal beschikbaar