Hulp bij inloggen     winkelwagen
basisdienstverlening

De servicegarantie van ThiemeMeulenhoff

Toegang digitale leermiddelen

Leermiddelen van ThiemeMeulenhoff zijn verkrijgbaar via de reguliere leveranciers en rechtstreeks bij ThiemeMeulenhoff.

Deelnemer Edu-k
Toegang binnen het schooljaar
Inpasbaarheid onderwijsomgeving / Platformonafhankelijkheid
Toegang tot meerdere niveaus en leerjaren
Devices
Compatibiliteit (browsers)
Fall-back voorziening: Emailadres gebruiker
Attribuut Release Policy (Entree Federatie)
Tijdige beschikbaarheid Licenties
Bewaren leerhistorie

Deelnemer Edu-k

Edu-k is het publiek-private platform voor de educatieve keten. Sectorraden PO-Raad, VO-Raad, MBO-Raad, de bracheorganisaties GEU, KBb-E, VDOD en Kennisnet werken samen aan een veilige en betrouwbare inzet van en toegang tot ICT in het onderwijs. www.edu-k.nl

Binnen de sector voortgezet en beroeps onderwijs is een Programma Start Schooljaar gerealiseerd op basis van de Educatieve Contentketen (ECK), welke beheerd wordt onder Edu-k en de stichting Samenwerkende Educatieve Marktpartijen (SEM). 

Het Programma Start Schooljaar (PSS) begeleidt scholen in het VO en MBO naar een succesvolle start van het nieuwe schooljaar met digitaal lesmateriaal. 
ThiemeMeulenhoff is partner van deze keten en beschikt hiermee over alle middelen om leerlingen toegang te bieden tot de voor hen bestemde licenties. 
Vanuit het Programma Start Schooljaar wordt de implementatie van de ECK standaard Distributie en Toegang en onder meer de implementatie van het ECKID opgepakt.

ThiemeMeulenhoff is daarnaast deelnemer aan Basispoort in het primair onderwijs. Hiermee heeft de schoolinstelling uit het primair onderwijs alle middelen om vanuit de netwerkleveranciersomgeving in te kunnen loggen op de leermiddelen van ThiemeMeulenhoff.

Toegang binnen het schooljaar

De looptijd van licenties per marksoort (PO/VO/BO) wordt weergegeven op: www.thiememeulenhoff.nl/licentieduur.

Tijd en werkplekonafhankelijk

Het gebruik van digitale leermiddelen van ThiemeMeulenhoff is tijd- en werkplekonafhankelijk.
Dit geldt voor het gebruik van de nieuwste versie van de meest gebruikte browsers en operating systemen zoals benoemd op: https://www.thiememeulenhoff.nl/inloggenbijthiememeulenhoff/compatibiliteit

Leerlingen en docenten kunnen de leermiddelen via een internetverbinding in principe 24/7 gebruiken: op school, thuis en onderweg. Onderwijs op afstand is daarmee mogelijk

Inloggen bij de diensten van ThiemeMeulenhoff

ThiemeMeulenhoff heeft een website beschikbaar gesteld, waarop de handleidingen staan, die ervoor zorgen dat er moeiteloos en eenvoudig kan worden ingelogd bij de verschillende online diensten van ThiemeMeulenhoff. https://www.thiememeulenhoff.nl/inloggenbijthiememeulenhoff/

Inpasbaarheid onderwijsomgeving / Platformonafhankelijkheid

ThiemeMeulenhoff garandeert platformonafhankelijkheid. ,
Dat wil zeggen dat data over bestelde licenties beschikbaar is voor de schoolinstelling, opdat een koppeling met de elektronische leeromgeving van de leerling kan worden gemaakt door de distributeur of de elo-leverancier. 

NB1: Het maken van de daadwerkelijke koppelingen en het plaatsen van de toegangslinks op basis van de door ThiemeMeulenhoff beschikbaar gestelde data is een dienst van de elektronische leeromgeving of netwerkleverancier aan de schoolinstelling. Deze dienst speelt zich af tussen de schoolinstelling en de elektronische leeromgeving.

Toegang tot meerdere niveaus en leerjaren

De licenties van de lesmethodes van ThiemeMeulenhoff bieden in het voortgezet onderwijs leerlingen standaard toegang tot alle niveaus en leerjaren van de onderbouw of bovenbouw van VMBO/HAVO/VWO zonder dat leerlingen apart hoeven in- of uit te loggen. 

In het primair onderwijs krijgen leerlingen van een school toegang tot de licenties per leerjaar (groep 1 t/m 8). Hierbij worden de licenties geplaatst bij alle leerlingen behorende tot het leerjaar welke is doorgegeven aan ThiemeMeulenhoff.

Devices

Leerlingen en docenten maken van gebruik van diverse devices waaronder desktops, chromebooks, laptops, tablets en smartphones. ThiemeMeulenhoff ontwikkelt haar digitale leermiddelen opdat deze zonder problemen werken op deze verschillende devices, onafhankelijk van het merk en type. https://www.thiememeulenhoff.nl/inloggenbijthiememeulenhoff/compatibiliteit

NB1: Bewustwording: recente ontwikkeling lijken aan te geven, dat device leveranciers overgaan tot een ‘kortere’ en ‘beperktere’ ondersteuning van diverse operationele systemen en devices. Dit leidt ertoe dat er na een vastgestelde periode weinig ondersteuning en upgrades meer mogelijk zijn. Dit kan ook gevolgen hebben voor het gebruik van digitale leermiddelen, waardoor het advies is om deze ontwikkelingen in de gaten te houden en (nieuwe) leerlingen met de nieuwste generatie leermiddelen en de meest recente devices te laten werken.

Compatibiliteit (browsers)

Ten aanzien van compatibiliteit houdt ThiemeMeulenhoff bij de ontwikkeling van haar applicaties er rekening mee dat haar licenties en digitale leermiddelen beschikbaar zijn en zonder beperkingen werken in minimaal de meest actuele versie van (dan wel in de versie die daaraan vooraf ging). https://www.thiememeulenhoff.nl/inloggenbijthiememeulenhoff/compatibiliteit
 • Internet Explorer, 
 • Edge, 
 • Chrome,
 • FireFox en 
 • Safari

NB1: Internet Explorer (Microsoft stop met Support, beschikbaar t/m augustus 2021). 
NB2: ThiemeMeulenhoff volgt binnen de educatieve keten een informele afspraak dat alle applicaties beschikbaar zijn op de applicaties Internet Explorer/Edge en Chrome.

Fall-back voorziening: Emailadres gebruiker

ThiemeMeulenhoff /Toegang.org vraagt elke gebruiker in het voortgezet en beroepsonderwijs eenmalig (per device) om het emailadres.

Het e-mailadres heeft twee functies:

 • Om de business continuïteit van de digitale leermiddelen van ThiemeMeulenhoff te vergroten is er een fall back voorziening ingericht. Bij een verstoring in de keten heeft de gebruiker altijd de mogelijkheid om rechtstreeks bij ThiemeMeulenhoff in te loggen.
 • De educatieve leveringsketen ontwikkelt zich door. Daarbij is het nog nodig om onderscheid te maken tussen gebruikers met dezelfde credentials in het geval van bestellingen. Dit komt vaak voor bij broertjes/zusjes die in één order besteld zijn. Daarom vraagt ThiemeMeulenhoff/Toegang.org bij de eerste inlog om een e-mailadres.
 • In de Attribuut Release Policy (ARP), zie volgende paragraaf, wordt verzocht om doorgifte van het emailadres.

Attribuut Release Policy (Entree Federatie)

Door het ondertekenen van een Attribute Release Policy (ARP) geeft een school toestemming om bepaalde attributen, zoals naam, tussenvoegsel, achternaam, eckid en de schoolidentiteit, aan een specifieke dienstenleverancier (ThiemeMeulenhoff) door te geven.

ARP Entree Federatie

Mijn Entree Federatie is het online beheerportaal voor de attribute release policies tussen scholen en diensten leveranciers. In dit portaal kunnen scholen zelf aangeven welke attributen zij aan dienstleveranciers willen doorgeven.

 • Voor ThiemeMeulenhoff dient er door de schoolinstelling goedkeuring te worden gegeven op de ARP voor toegang.org, welke de leverancier is voor ThiemeMeulenhoff. 
Instructie schoolbeheerders ARP
 1. Ga naar Mijn Entree Federatie: http://dashboard.entree.kennisnet.nl
 2. Log in met het account dat toegang heeft.
 3. Ga naar het menu “attributen vrijgeven via arp”.
 4. Kies “ARP selecteren”.
 5. Zoek de betreffende ARP van Toegang.Org (Saas-leverancier ThiemeMeulenhoff) en geef akkoord.

ARP Basispoort (PO)

Basispoort beidt scholen het online beheerportaal voor het doorgeven van de leerling- docent- en groepsgegevens via de standaard UWLR. 
In de Basispoort beheeromgeving kan de schoolinstelling de autorisatie zetten waardoor ThiemeMeulenhoff de gegevens kan inlezen. 
ThiemeMeulenhoff zal de koppeling activeren, op het moment dat er minimaal één order heeft plaatsgevonden voor de betreffende onderwijsinstelling door de distributeur.

Nadere info Basispoort: https://info.basispoort.nl/

Tijdige beschikbaarheid Licenties

Licenties die door de onderwijsinstelling tijdig zijn besteld zijn in principe beschikbaar voor de leerlingen in de digitale leeromgeving van de school bij de start van het nieuwe schooljaar. 
Er wordt daarbij rekening gehouden met de regio’s Noord, Midden en Zuid in het betreffende schooljaar.

Het is niet mogelijk om de garantie van beschikbaarheid van de licenties eerder te geven. Dat komt doordat de hele educatieve keten van schooladministratie, distributeur, Entree Federatie tot en met de uitgeverij vooraf ketentesten uitvoert. 

In het primair onderwijs worden licenties geplaatst op basis van de doorgegeven informatie uit de Leerling Administratie Systeem van de onderwijsinstelling. De verwerking van nieuwe leerlingen en leerkrachten wordt ‘s nachts doorgegeven in de keten. Het aanmaken van de gebruikers en het plaatsen van de licenties, heeft een doorlooptijd van maximaal een volledige dag na het ontvangen van de betreffende gegevens uit Basispoort.

In het beroepsonderwijs zijn licenties die aangeschaft worden via een distributeur near-realtime beschikbaar. In alle andere gevallen worden toegangscodes uitgeleverd, waarmee de leerling zich direct toegang tot het digitale leermiddel kan verschaffen.

Bewaren leerhistorie

Het digitaal leermiddel van ThiemeMeulenhoff maakt het mogelijk dat bewerkingen door de docent (arrangeren) en bewerkingen door de leerling (invullen opgaven) gedurende zijn schoolloopbaan naar believen bewaard kunnen worden. 

Bewerkingen door gebruikers (docenten en/of leerlingen) worden als resultaatgegevens opgeslagen. Deze resultaatgegevens zijn gekoppeld aan de interne identiteit van ThiemeMeulenhoff die passen bij de lopende licentie(s). 

Conform wet- en regelgeving met betrekking tot bescherming persoonsgegevens blijven de persoonsgegevens en daarmee de bewerkingen door de docent en de leerling gedurende de schoolloopbaan bewaard zolang er sprake is van een actieve licentie. Een schoning van de gebruiker zal automatisch plaatsvinden vanaf 1 jaar en 6 maanden na ‘niet meer inloggen’ door gebruiker, waarbij de gebruiker tevens geen licentie meer heeft. 

Vanaf dat moment zijn de resultaatgegevens niet meer herleidbaar tot unieke personen. De pure resultaatgegevens (niet gerelateerd aan een persoon) worden minimaal 3 jaar bewaard ten behoeve van analyses omtrent verbetering van het leermiddel of de methode, conform doelbinding in de privacybijsluiter (zie https://www.thiememeulenhoff.nl/privacy).