Hulp bij inloggen     winkelwagen

21st century skills

Hoe komen deze vaardigheden aan bod in MIXED?

De wereld waarin de leerlingen van nu opgroeien verandert razendsnel.Om leerlingen op een praktische manier op de toekomst en een goede kans op de arbeidsmarkt voor te bereiden, besteedt MIXED veel aandacht aan de zogenaamde 21ste-eeuwse vaardigheden: competenties waardoor leerlingen toegerust worden voor een arbeidsplaats in een gedigitaliseerde, cultureel gedifferentieerde wereld. Denk aan computervaardigheden en mediawijsheid, maar ook aan probleemoplossend denken en handelen, samenwerken met mensen met verschillende culturele achtergronden en creativiteit.

Veel van deze vaardigheden komen in MIXED aan bod. Vaak via geleide instructie, zodat leerlingen ook het denkproces goed onder de knie krijgen. Zo zie je dat terug in het lesmateriaal van MIXED:

Mediawijsheid en informatievaardigheid

  • Zelf informatie zoeken op het internet, waarbij de leerlingen onderscheid leren maken tussen informatie die wel en informatie die niet bruikbaar is voor de opdracht.
  • Foto’s, filmpjes, Facebook- of Instagramberichten maken.
  • ICT-vaardigheden en informatievaardigheden (in Webshop en Multimediale producten maken komen deze uitgebreid aan bod)

Problemen oplossen

De toetsen zijn opgebouwd volgens het RTTI-model. De I-vragen staan voor innovatief handelen. In deze opdrachten moeten leerlingen zelf een oplossing bedenken.

Creativiteit

Een werkstuk maken, zoals een poster, een filmpje, een presentatie of een concreet voorwerp.

Wereldburgerschap: sociale en culturele vaardigheden

  • Met mensen (cliënten, klanten) met verschillende achtergronden omgaan door omgangsvormen van verschillende culturen te leren kennen.
  • Reflecteren op eigen en andermans werk, feedback geven en ontvangen en constructieve kritiek leveren.

Communicatievaardigheid

  • Correct e-mails schrijven, in de juiste indeling en zonder taalfouten. In het Nederlands, Engels en Duits.
  • Effectief en correct mondeling communiceren in situaties die specifiek zijn voor hun beroep. Voor de beroepen waar dat relevant is, leren zij in verschillende talen te telefoneren.

Zelfregulering

  • Zelfstandig een handelingsplan opstellen in bepaalde praktijksituaties.
  • (Zelf)reflectie in LOB-opdrachten, zodat leerlingen uitgedaagd worden om stap voor stap hun toekomst vorm te geven.

 

   Samenwerking

   Samen met andere leerlingen opdrachten uitvoeren.  Samenwerking           is een van de belangrijkste didactische vormen in MIXED.

   Kritisch denken

  Beargumenteerd een oordeel geven over eigen werk en handelen en dat     van medeleerlingen in reflectie- en beoordelingsopdrachten.

   Meer over MIXED?

  Ga naar de website van MIXED om het lesmateriaal te bekijken, meer te       lezen over de methode en een beoordelingspakket aan te vragen.